Personen- en familierecht

Familierecht gaat over de betrekkingen tussen personen in familie- en gezinsverband. Iedereen krijgt hiermee tijdens zijn leven te maken. Denk aan geboorte, trouwen, scheiden. Dit zijn gebeurtenissen in een mensenleven die grote gevolgen hebben voor alle betrokkenen. Wij zijn ons ervan bewust dat wij u vaak treffen in een moeilijke periode in uw leven.

echtscheiding

Scheiden is een ingrijpende en emotionele gebeurtenis maar soms onvermijdelijk. Een scheiding heeft ook op kinderen een grote impact. Zij zijn gebaat bij een 'goede' echtscheiding. Op die manier kunnen negatieve effecten voor de kinderen zoveel mogelijk voorkomen worden.

Daarom zullen wij altijd samen met u proberen door de scheiding netjes af te wikkelen. U kunt bij dit traject kiezen voor een mediator of voor een advocaat.

Mediation

Bij een mediation helpen wij u om de beslissing om te scheiden samen te dragen en om de scheiding goed te regelen. Voor u beiden en ook voor de kinderen. Als u meer over mediation wilt weten kunt u de pagina over mediation lezen.

Eigen advocaat

Heeft u liever dat een eigen advocaat uw belangen behartigt? Dit betekent overigens niet dat u kiest voor een vechtscheiding. Wij zoeken in dit geval het gesprek en het overleg op met de advocaat van uw partner. Dat kan leiden tot het maken van goede afspraken in onderling overleg. Ook in dit traject is een minnelijke regeling dus goed mogelijk. Komt u er samen niet uit. Dan kunnen wij voor u de zaak aan de rechtbank voorleggen en de rechter om een beslissing vragen. Uw belangen staan daarbij uiteraard voor ons voorop.

In een eerste gesprek krijgt u van ons de nodige informatie en vertellen wij u duidelijk wat de mogelijkheden zijn.

Kinderalimentatie

Het spreekt voor zich dat ouders een onderhoudsplicht hebben tegenover hun kinderen. Dat geldt ook voor biologische ouders.

De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van de vraag wat een kind nodig heeft, de behoefte, en de vraag wat ieder van de ouders aan draagkracht heeft. Er zijn richtlijnen die door de rechtbanken gehanteerd worden bij het bepalen van de kinderalimentatie. Onze advocaten kennen die richtlijnen van haver tot gort.

Bij ons kunt u dus terecht om u te laten adviseren over kinderalimentatie. Wij kunnen een berekening kinderalimentatie uitvoeren. Zo nodig kan bij de rechtbank een procedure worden gestart om de kinderalimentatie te laten vaststellen of juist te laten wijzigen (verhogen of verlagen).

Partneralimentatie
In de wet is geregeld dat uw partner bij echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap recht kan hebben op alimentatie. De vraag of er sprake is van een alimentatieplicht of een recht op alimentatie en voor welk bedrag, is lang niet in alle gevallen gemakkelijk te beantwoorden.

Eerst moet worden nagegaan of degene die de alimentatie wil ontvangen in staat is in zijn of haar eigen levensonderhoud te voorzien. Er wordt daarbij ook gekeken naar wie van beide partners vooral de zorg voor de kinderen op zich heeft genomen en daardoor misschien minder is gaan werken. Ook kan de duur van het huwelijk een rol spelen.

Daarnaast is van belang dat goed wordt onderzocht of en hoeveel draagkracht beide partners hebben. Er kan sprake zijn van inkomsten uit loondienst, inkomsten uit onderneming, wisselende inkomsten, inkomsten uit uitkering enzovoort. Ook is kan er een overlap zijn met kinderalimentatie.

Het berekenen van een passende partneralimentatie is geen sinecure. Wij kunnen u daar prima bij helpen.

Zorgregeling
Als u uit elkaar gaat en u heeft kinderen is het van groot belang dat u samen een ouderschapsplan opstelt. Het opstellen van zo een plan is sinds 2009 verplicht. In een ouderschapsplan kunt u afspraken maken over de verdeling van de zorg voor uw kinderen, ook wel omgangsregeling genoemd. U kunt co-ouderschap afspreken of de zorgtaken op een andere manier verdelen.

Het kan gebeuren dat u er niet samen in slaagt een regeling te treffen. Dan kunt u de begeleiding van een van onze mediators inroepen. In zo een minnelijk traject komen de belangen van de kinderen goed uit de verf.

Ook komt het voor dat het nodig is een procedure te voeren; bijvoorbeeld voor een niet-verzorgende ouder die omgang met zijn kind wenst of voor een verzorgende ouder die te maken heeft met een omgangsregeling die niet (meer) goed functioneert.

Ouderlijk gezag
Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, heeft u als ouders het gezamenlijk ouderlijk gezag over uw kinderen. Dit wordt ook weleens voogdij genoemd. Voogdij is echter de situatie waarin het gezag wordt toegekend aan een niet-ouder. Bij samenwoners is het niet vanzelfsprekend dat beide ouders gezamenlijk met het ouderlijk gezag zijn belast. Als de biologische vader zijn kind niet erkent, heeft dit kind juridisch gezien alleen een moeder die dan van rechtswege het ouderlijk gezag alleen uitoefent. Een vader die een kind erkent krijgt daarmee niet automatisch ook ouderlijk gezag. Om ouderlijk gezag te verkrijgen dienen vader en moeder samen een aantekening te laten plaatsen in het gezagsregister bij de rechtbank. Dat kan via internet.

Het komt regelmatig voor dat er conflicten ontstaan over het ouderlijk gezag. Als het gezamenlijk ouderlijk gezag tijdens de relatie niet geregeld is kan na verbreking van de relatie worden gevoeld dat dit alsnog geregeld dient te worden. Dan liggen de ouders misschien niet meer op één lijn. Het verdient de voorkeur om dan te zoeken naar een oplossing via een minnelijk traject. U kunt daartoe bij een van onze mediators. Als mediation geen uitkomst biedt dan is het ook mogelijk de rechtbank te vragen een beslissing te nemen. Bij ons krijgt u deskundige bijstand.

Internationale aspecten
Trouwen in Las Vegas? Nederlandse expat in Maleisië en een huwelijk aldaar? In Turkije getrouwd en in Nederland gevestigd? U heeft de Marokkaanse nationaliteit en bent in Frankrijk getrouwd met een partner met de Franse nationaliteit en woont nu in Nederland?

Dit is slechts een kleine greep uit een breed scala aan situaties die vragen op het gebied van het internationaal recht oproepen.

De globalisering grijpt om zich heen en wij blijven niet allemaal na ons huwelijk dicht bij huis. Weet u welk recht van toepassing is? Nederlands recht of het recht van een ander land? Het antwoord op deze vraag kan van zeer groot belang zijn als u gaat scheiden. Onze advocaten hebben brede ervaring op het gebied van het internationale privaatrecht als het gaat om echtscheiding en familierecht.